Home


Algemene voorwaarden Baanbreekend


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door opdrachtnemer

in het kader van zijn beroep diensten worden aangeboden of geleverd.

a. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de

uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover zij schriftelijk tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

c. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij

Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

d. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,

blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en

Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking

van de oorspronkelijke bepaling.

e. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van

Opdrachtgever.


2. Bedrijfsomschrijving

Baanbreekend Training & Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor training, coaching & procesbegeleiding en is

gespecialiseerd in trainingen op het gebied van leiderschap, teambuilding en persoonlijke effectiviteit.


3. Definities

a. Opdrachtnemer: Baanbreekend Training & Coaching die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

van diensten.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het

verrichten van diensten op het gebied van coaching, training of procesbegeleiding.

c. Trainee of coachee, degene die deelneemt aan een begeleidings- of coachingstraject of training, dat laatste

als hij niet zelf de opdrachtgever is.

d. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door

Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

e. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband

houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.


4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met de nodige zorgvuldigheid en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle

gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig

aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde

gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

b. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van

Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de

kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo een aanpassing leidt tot meer werk, zal dit als een

aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

c. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens

derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming

van de belangen van de Opdrachtgever.

d. Opdrachtnemer verplicht zich alles in het werk te stellen de overeengekomen opdrachten zorgvuldig,

deskundig en bekwaam uit te voeren, waarbij het belang van Opdrachtgever centraal staat.

e. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is

overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van

Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft

geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel

een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren.

Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de

Overeenkomst.

f. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

g. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een

gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak

is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering

van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.


5. Prijzen en offertes

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs,

inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts

aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde

geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.

b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, reis en verblijfskosten tenzij anders aangegeven;

c. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

d. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende

offerte, overeenkomst of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

e. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen

honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid

opgelegde maatregelen.

f. Bij tussentijdse tariefswijzigingen zullen voor reeds lopende trajecten de prijzen gelijk blijven.


6. Betalingsvoorwaarden

a. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, inclusief BTW, op een door

opdrachtnemer aan te geven wijze, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk

anders door opdrachtnemer aangegeven.

b. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

c. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe

strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende

wettelijke rente. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is

Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na

factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht

wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

e. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk

aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al

deze Opdrachtgevers zijn verricht.


7. Duur en beëindiging

a. Een overeenkomst voor een coachingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst

moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

b. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met

onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken

termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

c. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk

door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt,

is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort

komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op

de overeengekomen wijze betaald.


8. Vertrouwelijke informatie - geheimhouding

a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door

de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt

er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij

een opdracht worden ingeschakeld.

b. Opdrachtnemer verbindt zich aan de ethische beroepscode code zoals voorgeschreven door de NVO2

(Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkeling en opleiden, zie www.NVO2.nl).

c. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Trainee of

Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand,

ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij

de Trainee of Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

d. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen

behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of

instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is

vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken,

en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter

erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of

schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van

enige schade, hierdoor ontstaan.


9. Aansprakelijkheid

a. Tenzij anders is overeengekomen heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting, geen resultaat

verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te

werken binnen de grenzen van zijn competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren

zal hij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie. Opdrachtnemer verplicht

zich tot het bijhouden van vakliteratuur en regelmatige bijscholing m.b.t. zijn vakgebied.

b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of

schade voortvloeiend uit beslissingen die de Opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de

Opdrachtnemer. Opdrachtgever, trainee en coachee zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte

keuzes.

c. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan

personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid

zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene

aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die

verzekering draagt.

d. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van

Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Trainee/Coachee beperkt tot het honorarium van de opdracht

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.

e. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q.

Trainee/Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten

gevolge van bedrijfsstagnatie. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere

indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

f. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs,

deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet

aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Trainee/Coachee of voor eventuele

fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden

zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

g. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van

derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.

Indien Opdrachtgever en/of Trainee/Coachee een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1

jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het

verstrijken van het jaar te vervallen.


10. Overmacht

a. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens

de wet.

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn

verbintenis had moeten nakomen.

c. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

d. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst

inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na

te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te

voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.11. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten in relatie tot training of coaching

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van

ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare omgeving waardoor

Opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Een individueel coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd

c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige

tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de

aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

c. Bij overmacht, bijvoorbeeld in geval van ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is,

wordt 50% van de geplande tijdsduur berekend.


12. Rechten en plichten in relatie tot trainingen

a. Bij ziekte van Opdrachtnemer of andere onvoorziene omstandigheden, verplicht Opdrachtnemer zich de

training op een nader te bepalen datum alsnog uit te voeren. De extra kosten voortvloeiend uit een

verschuiving op verzoek van de Opdrachtnemer zijn tot een maximum van 10% van het factuurbedrag voor

rekening van de Opdrachtnemer. Bij hogere extra kosten kan Opdrachtnemer zich beroepen op overmacht.

Indien Opdrachtnemer door overmacht niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen,

wordt een evenredig deel van het factuurbedrag gerestitueerd.

b. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren

door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens

de uitvoering van de trainingen.


13. Annuleringsregeling trainingen

a. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren (datum brief of mail is annuleringsdatum).

 • Bij een annulering tussen acht weken en zes weken voor aanvang van de training: 50% van de totale
 • kosten, als de training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 25% van de totale kosten.

 • Bij een annulering tussen zes weken en twee weken voor aanvang van de training: 75% van de totale
 • kosten, als de training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 50% van de totale kosten.

 • Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang van de training: 100% van de totale kosten, als de
 • training onmiddellijk opnieuw wordt geboekt: 75% van de totale kosten.

 • De daadwerkelijk reeds bestede voorbereidingstijd wordt volledig in rekening gebracht.
 • Open trainingen worden aangeboden onder voorbehoud van voldoende deelname. De trainingen kunnen
 • door Opdrachtnemer geannuleerd worden binnen vier weken voor de geplande aanvang: dit resulteert

  niet in wanprestatie.

 • Een inschrijving voor een open training kan kosteloos worden overgeschreven naar een andere training
 • tot acht weken vóór de eerste trainingsdag, mits de nieuwe training waarvoor wordt ingeschreven

  binnen één jaar na de datum van overschrijven start. Binnen de periode van acht weken voor de eerste

  trainingsdag wordt 80% van het honorarium in rekening gebracht van de geannuleerde training. Voor de

  nieuwe training waarvoor wordt ingeschreven wordt het volgende honorarium in rekening gebracht:

  - 50% van het honorarium indien wordt deelgenomen binnen een jaar na de datum van

  overschrijving;

  - 100% van het honorarium indien wordt deelgenomen later dan een jaar na de datum van

  overschrijving.

 • De Opdrachtgever kan, tot twee weken voor de aanvang van een open training, kosteloos een vervanger inschrijven van hetzelfde functieniveau en/of dezelfde discipline.

 • 14. Klachtenprocedure

  a. Opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de Ethische Code/Beroepscode, zoals te vinden op de website

  www.NVO2.nl en aan de klachtenregeling van NVO2 , te vinden op www.nvo2.nl

  b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking,

  doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden

  gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de

  tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

  c. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste

  dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de

  overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk

  zijn binnen de grenzen van artikel 10.


  15. Intellectueel eigendom en eigendomsbehoud

  a. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de

  Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de

  uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te

  gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van

  derden wordt gebracht.

  b. Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten,

  spellen, boeken, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer.

  c. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op

  enige andere wijze te bezwaren.

  d. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

  willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht

  mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

  e. De Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

  zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van

  beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op Opdrachtgever.

  f. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals oefeningen, kaarten, spellen, testen, schetsen,

  tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en

  mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd,

  openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


  16. Wijziging van de voorwaarden

  a. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige

  opdracht.


  17. Toepasselijk recht en vormkeuze

  a. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van

  toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

  b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop

  deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren,

  worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats

  heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.

  c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een

  geschil in onderling overleg te beslechten.